Generalforsamling i MGU 2020


AFLYSNING AF Generalforsamling i MGU hovedbestyrelsen

Grundet Coronavirus er generalforsamlingen onsdag d. 25. marts  udsat.
Ny dato findes så snart muliughederne tillader dette.
---------------------------

Dagsordenen er fortsat som ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Forretningsudvalgets formandsberetning

3. Forelæggelse af årsrapport og regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg til forretningsudvalg og suppleanter
På valg er: Martin Christensen (modtager ikke genvalg)
Pia Vinter Møller (modtager genvalg)
Mette Norup Frøjk (modtager genvalg)

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg er: Torben Højgaard (modtager genvalg)

7. Eventuelt.


Yderligere emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den. 11 marts 2020
Pia Vinter Møller: pia.v.moller@gmail.com

Hvordan er det med MGU, hovedbestyrelse og Forretningsudvalg?

Mejrup Gymnastik og Ungdomsforening er opbygget i underafdelinger, med M.G.U. som overordnet forening.

Hver enkelt underafdeling ledes af en selvstændig bestyrelse, der har ansvaret for underafdelingens drift og økonomi.
Ved generalforsamlingen vælges Forretningsudvalget. Forretningsudvalgets opgaver er at:
• varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
• samle foreningen og "være brobygger" mellem underafdelingerne
• nedsætte udvalg eller overdrage enkelte foreningsmedlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen
• nedsætte et bladudvalg til at forestå udgivelsen af medlemsbladet NYX
• udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Mejrup Kultur- og Fritidscenter
• indkalde til og forestå afviklingerne af hovedbestyrelsesmøderne samt sikre at beslutninger gennemføres
• Sikre, at aftaler mellem kommunen, DGI, Holstebro idrætsråd eller andre overholdes
• sikre, at underafdelingerne arbejder ud fra MGU`s overordnede vedtægter

Tilknyttet fil:    Løbeklubben - beretning (79 Kb)
Tilknyttet fil:    Gymnastik - beretning (39 Kb)
Tilknyttet fil:    Fitness - Beretning (36 Kb)
Tilknyttet fil:    Svømning - beretning (335 Kb)
Seneste nyt
2.4.20
Kære fitness medlem.
Mejrup GU Fitness
Kære Medlem.

Vi håber du får trænet her i tiden - der er mange muligheder...
Læs mere
24.8.19
Yoga starter igen
Mejrup GU Fitness
MGU fitness udbyder
YOGA


Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |   97410920   |   webmaster@mgu.dk