Generalforsamling i hovedbestyrelsen 2021


Torsdag d. 18. marts 2021 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Kenneth Krogh er valgt som dirigent
Generalforsamlingen afholdes lovligt, både hvad angår afviklingen og indkaldelsen.
Der kan behandles punkter som er sendt til formanden senest 14 dage inden afholdelsen


2. Forretningsudvalgets formandsberetning
Formand Pia Møller fremlægger årsberetningen.
Beretningen godkendt uden kommentarer (Vedhæftet som bilag)


3. Forelæggelse af årsrapport og regnskab
Kasserer Gert Svendsen fremlægger årsrapporten og regnskabet
Ingen yderligere kommentarer


4. Indkomne forslag
Vedtægtsændringer forslag fra Hovedbestyrelsen

Vedtægterne gennemgås sporadisk med enkelte spørgsmål.
Står alle underafdelinger last og brast med hinanden - JA

Hvorledes er det med den underafdeling der ikke kan stille med 3 bestyrelsesmedlemmer, kan underafdelingen fortsætte sit virke? - NEJ, så må underafdelingen nedlægges.

Ændringsforslag til pkt. 10.3 med en præcisering af, at en mini generalforsamlingen IKKE kan ændre i hovedforeningens vedtægter

Vedtægterne godkendes med denne lille ændring i pkt. 10.3


5. Valg til forretningsudvalg og suppleanter
Valgt til forretningsudvalget:
Pia Nørgaard genvalgt for en 2 årig periode
Gert Svendsen genvalgt for en 2 årig periode
Janni Kirk Jensen valgt som suppleant for en 1 årig periode


6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Karsten Hamborg Ravnsgaard genvalgt for en 2 årig periode
Kenneth Krogh valgt som suppleant for en 1 årig periode

7. Eventuelt.
Information fra Kenneth Krogh om hvad der er sket i Centeret under Corona perioden:
Kenneth har hjemsendt det meste personalet.
I løbet af det sidste år er der gennemført mange renoveringer i Centeret. De fleste renoveringer er sponsoreret af forskellige firmaer, hvis navne vil blive omtalt på behørig vis når det hele er færdigt.

Lasse Weyhe har lejet sig ind i et af lokalerne til fysioterapiklinik. Huslejen for det første år går til andre renoveringer.
Drømmen lever stadigvæk om et udbygget Fitnesscenter - evt. i grus arealet mellem bananen og Multihallen.

Snak om, at det er en god idé at anvende suppleanterne aktivt i bestyrelsesarbejdet - så det ikke “bare” er personer der træder til, når bestyrelsesmedlemmer træder ud før tid!

Generalforsamlingen afsluttes med en tak til Kenneth for dirigent posten.
Kaffen og kagen kan indtages hjemme i stuerne

Tilknyttet fil:    Regnskab 2020 (510 Kb)

Pia Møllers formandsberetning

Tilknyttet fil:    Formandsberetning (494 Kb)

Godkendte vedtægter gældende fra marts 2021

Årsberetning - svømning

Årsberetning, Gymnastik

Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |     |   webmaster@mgu.dk