VEDTÆGTER for MEJRUP GYMNASTIK- OG UNGDOMSFORENING (MGU)


§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er MEJRUP GYMNASTIK- OG UNGDOMSFORENING, som kan forkortes til MGU
Underafdelingernes navn vælges af underafdelingen selv, men skal indeholde    
ordet: "Mejrup"

1.2 Foreningen har hjemsted i Holstebro Kommune.

§2 Formål

2.1 Foreningens formål er at fremme interessen for idræt og motion i Mejrup uanset   alder, køn eller færdigheder. At varetage tilsluttede underafdelinger og medlemmers interesse inden for disse områder.
Der arbejdes i foreningen med at skabe et miljø, hvor alle er velkommen i en         atmosfære af sammenhold og kammeratskab.

§3 Foreningens organisation, økonomi og hæftelse

3.1 Foreningen er opbygget i underafdelinger, med MGU som overordnet forening.
3.2 MGU ledes overordnet af en hovedbestyrelse bestående af et valgt forretningsudvalg og underafdelingernes formænd.
3.3.  Hver underafdelingen bestemmer selv, hvilket bestyrelsesmedlem man ønsker som repræsentant til de enkelte hovedbestyrelsesmøder, men indkaldelser og referater fra hovedbestyrelsesmøder skal altid gøres tilgængelig for underafdelingernes formænd.
3.4 Hver enkelt underafdeling ledes af en selvstændig bestyrelse, der har ansvaret for underafdelingens drift og økonomi.
3.5 For fælles økonomiske anliggender, hæfter alle foreningens underafdelinger solidarisk med hinanden.
3.6 Den enkelte underafdeling hæfter med sin respektive formue for egne planlagte aktiviteter og økonomiske anliggender.
Underafdelingerne er dog også overordnet afhængige af hinanden rent økonomisk, da økonomiske krav stiftet i én underafdeling kan gøres gældende mod MGU som overordnet forening. Lån over 10.000 kr. skal derfor godkendes af forretningsudvalget og lån over 50.000 kr. godkendes af hele hovedbestyrelsen. Det betyder, at Forretningsudvalget straks orienteres, hvis en underafdeling ønsker at anmode om en låneoptagelse, hvorefter Forretningsudvalget orienterer underafdelingernes formænd.
3.7 Foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for økonomien eller økonomiske tiltag, der er foretaget i foreningen eller et underudvalg.

§4 Medlemmer

4.1 Som medlem kan optages enhver person, som kan acceptere foreningens vedtægter.
4.2 Der er ikke begrænsninger på adgangen til medlemskab i de enkelte underafdelinger, så længe det enkelte medlem betaler kontingent som fastlagt i de enkelte underafdelingers bestyrelser.
4.3 Såvel foreningens valgte forretningsudvalg som den enkelte underafdelings bestyrelse, hvortil en person har søgt om medlemskab, er berettiget til at nægte en person optagelse som medlem i foreningen.
4.4 Ethvert medlem har ret til at opsige sit medlemskab i foreningen uden varsel. Ved opsigelse er medlemmet dog forpligtet til at betale kontingent for indeværende kontingentperiode, hvor opsigelsen har fundet sted.
4.5 Ved et medlems dødsfald ophører medlemskab af foreningen straks. Der er ikke ret til refusion af allerede indbetalt kontingent fra afdødes side.

§5 Eksklusion

5.1 I følgende tilfælde kan foreningens valgte forretningsudvalg og/eller én af underafdelingernes bestyrelser ekskludere et medlem og bringe et medlemskab til ophør:
● Såfremt medlemmet modarbejder foreningen og/eller underafdelingen, eller disses formål.

● Såfremt medlemmet trods påkrav ikke betaler eventuelle kontingenter eller andre skyldige beløb af enhver art.

● Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens eller underafdelingens virksomhed eller andre medlemmer.

● Såfremt et medlem gør sig skyldig i en strafferetlig forseelse, der er uforenlig med fortsat medlemskab i foreningen.
5.2 Det eller de udelukkede medlemmer, kan få spørgsmålet om udelukkelse optaget på den førstkommende ordinære generalforsamling i foreningen eller underafdelingen. Udelukkelse besluttes herefter ved simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.

§6 Erstatningspligt og forsikring

6.1 Forsætlig eller uagtsom beskadigelse af foreningens ejendele eller ejendom medfører erstatningspligt efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
6.2 MGU er forsikret gennem medlemskabet af DGI. Forsikringerne dækker for ansvar-, arbejdsskade, retshjæp og rejseforsikring til alle der udfører et frivilligt stykke arbejde i foreningen. Idrætsudøverne i MGU skal selv tegne en ansvars- og ulykkesforsikring, hvis de ønsker at være dækket.

§7 Medlemsbladet NYX og Mejrup Kultur- og fritidscenter m.v.

7.1 Hovedbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Mejrup Kultur- og Fritidscenter. Såfremt MGU udpegede medlemmer bliver valgt til posten som enten formand eller næstformand i Mejrup Kultur og Fritidscenters bestyrelse kan de ikke samtidigt bestride posten for hverken formand eller næstformand i MGU`s forretningsudvalg. Posten som formand eller næstformand i MGU må derfor overgå til et andet medlem af forretningsudvalget, mens vedkommende forbliver medlem af forretningsudvalget for resten af valgperioden
7.2 Forretningsudvalget udpeger et bladudvalg til at forestå udgivelsen af medlemsbladet NYX.
7.3 Forretningsudvalget kan endvidere nedsætte udvalg eller overdrage enkelte foreningsmedlemmer særlige arbejdsopgaver i regi af MGU.

§8 Generalforsamling i hovedbestyrelsen og i underafdelingerne

8.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes årlig generalforsamlinger i hovedbestyrelsen og mini generalforsamling i hver enkelt underafdeling. Underafdelingernes mini generalforsamlinger afholdes uafhængigt af hovedbestyrelsens generalforsamling
8.2 Hovedbestyrelsens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Forretningsudvalgets formandsberetning
3 Forelæggelse af årsrapport og revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten
4 Indkomne forslag
5 Valg til forretningsudvalg
6 Eventuelt valg af administrator
7 Eventuelt valg af revisor
8 Eventuelt
8.3 Underafdelingernes ordinære mini generalforsamlinger afholdes på uafhængige     valgte tidspunkter af hovedbestyrelsens generalforsamling med følgende               dagsordener:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Regnskabsorientering
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Evt.
8.4 Ekstraordinære generalforsamlinger eller mini generalforsamlinger afholdes, når flertallet af forretningsudvalget eller 1/3 af foreningens medlemmer over 16 år forlanger det med skriftlig angivelse af en dagsorden.
8.5 Ekstraordinære generalforsamlinger eller mini generalforsamlinger skal varsles og er beslutningsdygtige som ved de ordinære general- eller mini generalforsamlinger.

§9 Indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger

9.1 General- eller mini generalforsamlingerne indkaldes ved annoncering i medlemsbladet NYX og/eller via MGU`s hjemmeside (MGU.dk) med mindst 21 dages varsel før afholdelsen.
9.2 Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.
9.3 Et forslag kan kun behandles på en general- eller mini generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller medlemmerne er gjort opmærksom på at forslaget behandles ved opslag eller lignende måde senest 8 dage før generalforsamlingen. Det er formandens pligt at offentliggøre dette på MGU`s hjemmeside.
9.4 Adgang til at deltage i og tage ordet på general- eller mini generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert medlem der er fyldt 16 år eller forældre til medlemmer under 16 år. En eventuelt valgt administrator eller revisor samt personer, der er indbudt af forretningsudvalget eller underafdelingens bestyrelse, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på general- eller mini generalforsamlingen.
9.5 Forretningsudvalget eller underafdelingernes bestyrelser kan beslutte at afholde general- eller mini generalforsamlingen helt eller delvist digitalt

§10 Flertal og stemmeberettigelse

10.1 General- eller mini generalforsamlingerne tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger, som nævnt i stk. 10.2 - 10.3.
10.2 Forslag om nyt indskud, låneoptagelse, regulering af forhold mellem under afdelingerne, køb eller salg af fast ejendom, iværksættelse af forbedringsarbejder, istandsættelsesarbejder eller andre investeringer, hvor finansiering kræver anvendelse af 50 % eller mere af foreningens egenkapital, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.
10.3 Ændring af hovedforeningens vedtægter kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvorpå emnet har været optaget på dagsordenen, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ændring af underafdelingernes vedtægter (hvis selvstændige vedtægter er udarbejdet) kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær mini generalforsamling, hvorpå emnet har været optaget på dagsordenen, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
10.4 Hvert bestyrelses- eller hvert kontingentbetalende myndigt medlem er stemmeberettiget på general- eller mini generalforsamlingen. Medlemmer på 16-17 år er stemmeberettiget med en medbragt fuldmagt fra minimum én af forældrene. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af en forældre således, at man udelukkende har én stemme pr. person uanset, hvor mange børn man kan repræsentere.

§11 Dirigent m.v.

11.1 General- eller mini generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
11.2 Sekretæren for bestyrelsen skriver referatet fra general- eller mini generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og de respektive bestyrelsesmedlemmer.
11.3 Referatet skal formidles til medlemmerne senest 1 måned efter den enkelte generalforsamlings afholdelse via MGU`s hjemmeside og referatet fra mini generalforsamlingerne skal også fremsendes til orientering i forretningsudvalget.

§12 Forretningsudvalg og underafdelingernes bestyrelser

12.1 Hovedbestyrelsens generalforsamling vælger et forretningsudvalg til, at varetage den daglige ledelse af MGU og udføre generalforsamlingens beslutninger.
12.2 Underafdelingens mini generalforsamlingen vælger en bestyrelse til, at varetage den daglige ledelse af underafdelingen og udføre generalforsamlingens og/eller hovedbestyrelsens beslutninger.
12.3 Forretningsudvalget og underafdelingernes bestyrelser skal bestå af 3-7 personer.  Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. Det muligt for én person at bestride flere bestyrelsesposter samtidigt.
12.4 Af hensyn til mangfoldigheden i bestyrelserne bør det tilstræbes, at minimum ét medlem af hver enkelt bestyrelse er under 20 år. Valgperioden for disse bestyrelsesmedlemmer er for ét år ad gangen.
12.5 Medlemmer på 20 år eller ældre til forretningsudvalget eller underafdelingernes bestyrelser vælges til en valgperiode på 2 år ad gangen, således at halvdelen af personerne i hver enkelt bestyrelse er på valg ved ordinær general- eller mini generalforsamling.
12.6 General- eller mini generalforsamlingerne kan desuden vælge 1 eller 2 suppleanter til bestyrelserne for 1 år ad gangen med angivelse af rækkefølge.
12.7 Som forretningsudvalgs- bestyrelsesmedlem eller –suppleant kan vælges enhver person, der ikke har gjort sig skyldig i forhold, der kan medføre eksklusion fra foreningen i medfør af § 5. Genvalg kan finde sted.
12.8 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanterne indtil næste ordinære generalforsamling. Hvis formanden fratræder fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære general- eller mini generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end 3 personer, indkaldes general- eller mini generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære general- eller mini generalforsamling.

§13 Møder i forretningsudvalget eller underafdelingernes bestyrelser

13.1 Et medlem af forretningsudvalget eller én af underafdelingernes bestyrelser må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis han/hun kan have personlig interesse i sagens afgørelse.
13.2 Forretningsudvalget og den enkelte underafdelings bestyrelse, fastlægger selv sin forretningsorden.

§14 Tegningsret

14.1 Forretningsudvalget tegner foreningen i forhold til MGU`s fælles økonomiske anliggender, fælles arrangementer, hjemmesiden og NYX.
14.2 Bestyrelserne i de enkelte underafdelinger er kontaktpersoner for egen underafdeling såvel for så vidt angår enhver økonomisk anliggende i den enkelte underafdeling, som i forhold til Holstebro Kommune.

§15 Administration

15.1 General- eller mini generalforsamlingerne kan vælge en administrator til at forestå foreningens eller underafdelingens almindelige og juridiske forvaltning. General- eller mini generalforsamlingerne kan til enhver tid afsætte administratorerne. Forretningsudvalget eller den enkelte underafdelings bestyrelse træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser.
15.2 Såfremt general- eller mini generalforsamlingerne ikke har valgt nogen administrator, varetager forretningsudvalget eller underafdelingens administration, og reglerne i nærværende paragrafs stk. 3 og 4 finder anvendelse.
15.3 Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et forretningsudvalgs- eller bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning på over 5000.- kr. ved underskrift fra 2 medlemmer af forretningsudvalget eller den respektive underafdelings bestyrelse. En underskrift pr. mail er acceptabel dokumentation. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto.
15.4 Forretningsudvalget eller underafdelingens bestyrelse kan helt eller delvist overlade bogføring, varetagelse af lønregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger, til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal vælges en kasserer, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske udbetalinger.

§16 Regnskab

16.1 Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele forretningsudvalget samt eventuelt valgt administrator. Regnskabsåret er 01.01 – 31.12.

§17 Revision

17.1 Ved Hovedbestyrelsens generalforsamling vælges 2 revisorer og én revisorsuppleant til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol.
17.2 De 2 revisorer vælges til en valgperiode på 2 år ad gangen således af én af revisorerne er på valg ved hver ordinær generalforsamling. Revisorsuppleanten vælges for en valgperiode på 1 år ad gangen.

§18 Foreningens eller underafdelingens opløsning

18.1 En opløsning af MGU som overordnet foreningen kan kun vedtages, når et flertal på minimum 2/3 af foreningens samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, på hovedbestyrelsens generalforsamling. Hvis ikke mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, men mere end 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning af foreningen, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage.
På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages, hvis et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte repræsenterede stemmer for opløsningen af MGU som forening. Dette uanset hvor mange stemmeberettigede, der måtte være repræsenteret.
18.2 En opløsning af en underafdeling kan kun vedtages, når et flertal på minimum 2/3 af foreningens samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, på underafdelingens mini generalforsamling. Hvis ikke mindst 2/3 af underafdelingens samtlige stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på mini generalforsamlingen, men mere end 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning af underafdelingen, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær mini generalforsamling inden 14 dage.
På denne ekstraordinære mini generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages, hvis et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte repræsenterede stemmer for opløsningen af underafdelingen. Dette uanset hvor mange stemmeberettigede, der måtte være repræsenteret.
18.3 Efter realisation af hovedforeningens aktiver og betaling af gælden, fordeles den resterende formue ud fra foreningens formål i § 2.
18.4 Efter realisation af underafdelingens aktiver og betaling af gælden, placeres den resterende formue på en særskilt konto i regnskabet. I det tilfælde, at underafdelingen på et senere tidspunkt atter genopstår, kan denne resterende formue anvendes som startkapital.

§19 Oprettelse af en underafdeling til MGU

19.1 Alle kan søge om at blive oprettet som en underafdeling til MGU når blot                 underafdelingen kan leve op til MGU`s formål som beskrevet i § 2 og opfylde         kommunens krav i forhold til oprettelse af en forening.
19.2. Der tages kontakt til forretningsudvalget med ønsket om at blive en del af MGU.
Forretningsudvalget vil derefter drøfte ansøgningen med resten af  
hovedbestyrelsen.

19.3 Underafdeling skal have afholdt en stiftende generalforsamling senest 14 dage
           inden hovedbestyrelsens generalforsamling i marts måned.

19.4 Underafdelingen kan vælge at benytte MGU`s vedtægter eller udarbejde egne.
           Krav til vedtægter der udarbejdes af underafdelingen er, at de ikke må være i
modstrid med MGU`s vedtægter og hvor der er tvivl, er det MGU`s vedtægter der er gældende.

19.5 Foreningen kan optages løbende over året, men medlemskabet bliver først officielt efter godkendelsen ved hovedbestyrelsens generalforsamling hvert år i marts
måned.

19.6 Underafdelingen skal kunne fremlægge et regnskab som hovedbestyrelsen kan
godkende og betale det af hovedbestyrelsen vedtage kontingent pr. år til MGU`s
hovedafdeling.

19.7 Underafdelingerne har næsten frie rammer til at udarbejde nye tiltag og aktiviteter. Forslag til markant anderledes nye aktiviteter skal dog godkendes af  
hovedbestyrelse – senest på næstkommende hovedbestyrelsesmøde.

§ 20 Bilag

20.1 Som bilag til vedtægterne vedlægges aktuel oversigt over underafdelinger i MEJRUP GYMNASTIK- OG UNGDOMSFORENING.
1: Badminton og Squash
2: Fodbold
3: Gymnastik
4: Håndbold
5: Svømning
6: Cykling
7: Senioridræt
8: Fitness
9: Løb
Godkendt på hovedbestyrelsens generalforsamling d. 18. marts 2021
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |     |   webmaster@mgu.dk