VEDTÆGTER for MEJRUP GYMNASTIK- OG UNGDOMSFORENING (M.G.U.)


§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er MEJRUP GYMNASTIK- OG UNGDOMSFORENING, som kan forkortes til M.G.U.

1.2 Foreningen har hjemsted i Holstebro Kommune.

1.3 Navnet på en underafdeling eller aktivitet skal henlede til hovedafdelingens navn. Navnet skal  derfor indeholde MGU eller Mejrup.

§2 Formål

2.1 Foreningens formål er at tilbyde mulighed for alle at udøve idræt i Mejrup uanset alder, køn eller færdigheder. Der arbejdes i foreningen med at skabe et miljø, hvor alle er velkommen i en atmosfære af sammenhold og kammeratskab.

§3 Foreningens organisation, økonomi og hæftelse

Foreningen er opbygget i underafdelinger, med M.G.U. som overordnet forening.
3.2 Hver enkelt underafdeling ledes af en selvstændig bestyrelse, der har ansvaret for underafdelingens drift og økonomi.
3.3 For samtlige aktiviteter og økonomiske anliggender hæfter de enkelte underafdelinger. Underafdelingerne er dog overordnet afhængige af hinanden rent økonomisk, da økonomiske krav stiftet i én underafdeling kan gøres gældende mod M.G.U. som overordnet forening. Lån over 10.000 kr. skal derfor godkendes af forretningsudvalget og lån over 50.000 kr. godkendes af hele hovedbestyrelsen.
3.4 Såfremt der optages lån eller anmodes om låneoptagelse i en underafdeling, så skal underafdelingen straks orientere foreningen, der herefter orienterer de øvrige underafdelinger herom.
3.5 For fælles økonomiske anliggender, hæfter alle foreningens underafdelinger solidarisk herfor.
3.6 Foreningens medlemmer og udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter for den respektive formue

§4 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver person, som kan acceptere foreningens vedtægter.
4.2 Der er ikke begrænsninger på adgangen til medlemskab i de enkelte underafdelinger, så længe det enkelte medlem betaler kontingent som fastlagt i de enkelte underafdelingers bestyrelser.
4.3 Såvel foreningens valgte forretningsudvalg som den enkelte underafdelings bestyrelse, hvortil en person har søgt om medlemskab, er berettiget til at nægte en person optagelse som medlem i foreningen.
4.4 Ethvert medlem har ret til at opsige sit medlemskab i foreningen uden varsel. Ved opsigelse er medlemmet dog forpligtet til at betale kontingent for indeværende kontingentperiode, hvor opsigelsen har fundet sted.
4.5 Ved et medlems dødsfald ophører medlemskab af foreningen straks. Der er ikke ret til refusion af allerede indbetalt kontingent fra afdødes side.

§5 Eksklusion

I følgende tilfælde kan foreningens valgte forretningsudvalg og/eller én af underafdelingernes bestyrelser ekskludere et medlem og bringe et medlemskab til ophør:
• Såfremt medlemmet modarbejder foreningen og/eller underafdelingen, eller disses formål.

• Såfremt medlemmet trods påkrav ikke betaler eventuelle kontingenter eller andre skyldige beløb af enhver art.

• Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens eller underafdelingens virksomhed eller andre medlemmer.

• Såfremt et medlem gør sig skyldig i en strafferetlig forseelse, der er uforenlig med fortsat medlemskab i foreningen.
5.2 Det eller de udelukkede medlemmer, kan få spørgsmålet om udelukkelse optaget på den førstkommende ordinære generalforsamling i foreningen eller underafdelingen. Udelukkelse besluttes herefter ved simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.

§6 Erstatningspligt og forsikring

Forsætlig eller uagtsom beskadigelse af foreningens ejendele eller ejendom medfører erstatningspligt efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
6.2 Foreningen tegner så vidt muligt forsikring, i foreningens navn og på foreningens vegne, for foreningen og samtlige medlemmer i foreningen på tværs af alle underafdelinger.

§7 Medlemsbladet NYX og Mejrup Kultur- og fritidscenter m.v.

Forretningsudvalget udpeger et bladudvalg til at forestå udgivelsen af medlemsbladet NYX og 2 medlemmer til bestyrelsen for Mejrup Kultur- og Fritidscenter.
7.2 Forretningsudvalget kan endvidere nedsætte udvalg eller overdrage enkelte foreningsmedlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen.

§8 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
8.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Forretningsudvalgets formandsberetning
3 Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten
4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse
5 Indkomne forslag
6 Valg til forretningsudvalg
7 Eventuelt valg af administrator
8 Eventuelt valg af revisor
9 Eventuelt
8.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af foreningens valgte forretningsudvalg eller 1/3 af foreningens medlemmer forlanger det med skriftlig angivelse af en dagsorden.
8.4 Ekstraordinær generalforsamling skal varsles og er beslutningsdygtig som ved den ordinære generalforsamling.

§9 Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling indkaldes ved annoncering i medlemsbladet NYX med mindst 16 dages varsel før generalforsamlingens afholdelse.
9.2. Forslag som ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være forretningsudvalgets formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse
9.3Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller medlemmerne er gjort opmærksom på at forslaget behandles ved opslag eller lignende senest 8 dage før generalforsamlingen.
9.4 Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert medlem over 18 år eller forældre til medlemmer under 18 år. En eventuelt valgt administrator eller revisor samt personer, der er indbudt af forretningsudvalget, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
9.5 Hvert kontingentbetalende medlem over 18 år er stemmeberettigede på generalforsamlingen. For medlemmer under 18 år har medlemmets forældre én stemme på generalforsamlingen.

§10 Flertal

Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger, som nævnt i stk. 10.2 - 10.4.
10.2 Forslag om nyt indskud, låneoptagelse, regulering af forhold mellem underafdelingerne, køb eller salg af fast ejendom, iværksættelse af forbedringsarbejder, istandsættelsesarbejder eller andre investeringer, hvor finansiering kræver anvendelse af 50 % eller mere af foreningens egenkapital, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.
10.3 Ændring af foreningens vedtægter kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvorpå emnet har været optaget på dagsordenen, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
10.4 Foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på minimum 2/3 af foreningens samtlige stemmeberettigede medlemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås der et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, der stemmer for en opløsning af foreningen, kan der indkaldes til en ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer, der måtte være repræsenteret. Opløsning af foreningen er reguleret i § 18.

§11 Dirigent m.v.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
11.2 Sekretæren for forretningsudvalget skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele forretningsudvalget. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal tilstilles medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse via foreningens hjemmeside.

§12 Forretningsudvalg

Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
12.2 Forretningsudvalget består af en formand og yderligere 3-5 medlemmer. Forretningsudvalget konstituerer efterfølgende sig selv.
12.3 Forretningsudvalgsmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at halvdelen af forretningsudvalget afgår ved hver ordinær generalforsamling.
12.4 Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 eller 2 suppleanter til forretningsudvalget med angivelse af rækkefølge.
12.5 Som forretningsudvalgsmedlem eller –suppleant kan vælges enhver myndig person, der ikke har gjort sig skyldig i forhold, der kan medføre eksklusion fra foreningen i medfør af § 5. Genvalg kan finde sted.
12.6 Forretningsudvalget konstituerer sig selv med en formand, næstformand, en kasserer og en sekretær.
12.7 Såfremt et forretningsudvalgsmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i forretningsudvalget for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af forretningsudvalgsmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af forretningsudvalg for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

§13 Møder i forretningsudvalget

Et medlem af forretningsudvalget må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis han/hun  kan have personlig interesse i sagens afgørelse.
13.2 I øvrigt fastlægger forretningsudvalget selv sin forretningsorden.

§14 Tegningsret

Forretningsudvalget tegner foreningen i forhold til foreningens fælles økonomiske anliggender, M.G.U.’s kiosk, fælles arrangementer, hjemmesiden og NYX.
14.2 Bestyrelserne i de enkelte underafdelinger er kontaktpersoner for egen underafdeling såvel for så vidt angår enhver økonomisk anliggende i den enkelte underafdeling, som i forhold til Holstebro Kommune.

§15 Administration

Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå foreningens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Forretningsudvalget træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser.
15.2 Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager forretningsudvalget foreningens administration, og reglerne i nærværende paragrafs stk. 2 og 3 finder anvendelse.
15.3 Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et forretningsudvalgsmedlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning på over 5000.- kr. ved underskrift fra 2 forretningsudvalgsmedlemmer i forening. En underskrift pr. mail er acceptabel dokumentation. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto.
15.4 Forretningsudvalget kan helt eller delvist overlade bogføring, varetagelse af lønregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger, til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal forretningsudvalget fra sin midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske udbetalinger.

§16 Regnskab

16.1 Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele forretningsudvalget samt eventuelt valgt administrator. Regnskabsåret er 01.01 – 31.12.

§17 Revision

Generalforsamlingen 2 revisorer til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol.
17.2 Den reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til foreningens medlemmer samtidig afholdelsen af ordinær generalforsamling.

§18 Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan besluttes, såfremt 2/3 af de fremmødte på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum, hvor dette punkt har været på dagsordenen, stemmer derfor, jf. § 10, stk. 4.
18.2 Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
18.3 Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, fordeles den resterende formue ud fra foreningens formål i § 2. Såfremt en sådan fordeling ikke er mulig, tilbagebetales formuen til foreningens medlemmer på opløsningstidspunktet.

§19 Bilag

Som bilag til vedtægterne vedlægges aktuel oversigt over underafdelinger i MEJRUP GYMNASTIK- OG UNGDOMSFORENING.

Bilag A:
Oversigt over underafdelinger i Mejrup Gymnastik og Ungdomsforening


1: Badmintonafdeling
2: Fodboldafdeling
3: Gymnastikafdeling
4: Håndboldafdeling
5: Svømmeafdeling
6: Mejrup Cykel Klub
7: Senior idrætsafdeling
8: Mejrup Fitness
9: Løbeafdeling
10: E-Sport

Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen i marts 2018
Seneste nyt
14.1.21
Ingen fodbold
Mejrup GU Fodbold
Hej Forældre og spillere i Mejrup fodbold
Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |     |   webmaster@mgu.dk